Dr. Jana Kelton
B.Sc., DVM

Phone
905-727-1912

Fax
905-841-3526

 Email Us 

PO Box 71528
Aurora, Ontario
L4G 6S9